Partitions gratuites

La partition « Oganaich Uir A Rinn M'fhagail »


Téléchargez la partition de Oganaich Uir A Rinn M'fhagail.
Chanson traditionnelle écossaise
Partition avec accords de guitare
Partition gratuite en PDF

Oganaich Uir A Rinn M'fhagail Partition gratuite

Paroles

1. Oganaich ùir a rinn m' fhàgail

Hi ri-abh o hiùraibh o ho
Hi ri-abh o ro hùbhag
Hi ri-abh a hiùraibh o ho

2. Chum thu air deireadh air chàch mi

3. Gun fhios dha m'athair no m' mhàthair

4. Gun fhios dham phiuthar no m' bhràithai

5. A bhean ud thall aig a chuibhle

6. Fhios agad fhèin mar a tha mo chridhe

7. Caimbeulach òg oirre shiubhal

8. 'S nach fhaigh mi baisteadh an Uibhist

9. Gu ruig mi fear a' chùil bhuidhe

10. Chum thu air deireadh air chàch mi

Commentaires

Laissez votre adresse email si vous souhaitez une réponse

Nom ou pseudo :


Adresse Email (facultatif) :


Anti-spam. Combien font operation

Vidéo


Traduction

1. Oh, Ma noble jeunesse m'a quitté

2. Tu m'as gardé derrière tous les autres

3. Inconnu de ma mère et de mon père

4. Inconnu de mes soeurs et de mes frères
...