La partition « Oganaich Uir A Rinn M'fhagail »

Chansons écossaises

 

Oganaich Uir A Rinn M'fhagail


Téléchargez la partition de Oganaich Uir A Rinn M'fhagail, chanson traditionnelle écossaise avec accords de guitare.
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Oganaich Uir A Rinn M'fhagail Partition gratuite
 
 

Paroles

1. Oganaich ùir a rinn m' fhàgail

Hi ri-abh o hiùraibh o ho
Hi ri-abh o ro hùbhag
Hi ri-abh a hiùraibh o ho

2. Chum thu air deireadh air chàch mi

3. Gun fhios dha m'athair no m' mhàthair

4. Gun fhios dham phiuthar no m' bhràithai

5. A bhean ud thall aig a chuibhle

6. Fhios agad fhèin mar a tha mo chridhe

7. Caimbeulach òg oirre shiubhal

8. 'S nach fhaigh mi baisteadh an Uibhist

9. Gu ruig mi fear a' chùil bhuidhe

10. Chum thu air deireadh air chàch mi

Traduction

1. Oh, Ma noble jeunesse m'a quitté

2. Tu m'as gardé derrière tous les autres

3. Inconnu de ma mère et de mon père

4. Inconnu de mes soeurs et de mes frères
...

Vidéo

Commentaires