La partition « Dan chim trang »

Chansons vietnamiennes

 

Dan chim trang


Téléchargez la partition de Dan chim trang, chanson traditionnelle vietnamienne.
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Dan chim trang Partition gratuite
 
 

Paroles

Đàn chim trắng

Một đàn chim trắng sắp hình chữ « v »
Buoi chiều tan học, cùng nhau bay về
Ôi nhớ về đây, các con đi đâu,
Ôi đàn chim trắng bay về mau mau,
Ôi đàn chim trắng bay về mau mau.

Một đàn chim trắng sắp hình chữ « v »
Buoi chiều tan học, cùng nhau bay về
Ôi nhớ về đây, bé chắng đi chỏi,
Không nhủ chim trắng la đà khắp nỏi
Không nhủ chim trắng la đà khắp nỏi

Commentaires